GDPR

 PERSONONUPPGIFTER

Besiktningsföretaget Ansvarsbesiktning AB, 556126-3293, (”Ansvarsbesiktning”) behandlar de personuppgifter som lämnas till Ansvarsbesiktning eller annat företag anslutet till Ansvarsbesiktning i enlighet med gällande lagstiftning. Lagens syfte är att skydda enskilda personer mot att integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagstiftningen är tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis sker digitalt, men gäller även för manuella strukturerade uppgifter. En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande person som exempelvis namn, adress och personnummer. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Ansvarsbesiktning samlar in och hur denna används.

Ansvarsbesiktning registrerar, i förekommande fall, och behandlar sina kunders personuppgifter i strukturerade dataregister. Personuppgifterna används då det, som i detta fall, föreligger ett avtals- och/eller fordringsförhållande mellan Ansvarsbesiktning och den registrerade eller att registreringsskyldighet följer enligt lag eller då Ansvarsbesiktning under uppdrag för annan utför åtgärder som innebär att sådan behandling är till nytta eller nödvändigt för dig som privatperson, exempelvis så att du skall kunna göra gällande skadeståndsanspråk mm. Uppgifterna rensas då dessa förhållanden upphört eller det ej längre finns skyldighet att lagra dem enligt lag.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt att användas för att Ansvarsbesiktning ska kunna uppfylla och tillvarataga sina rättsliga skyldigheter och rättigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter avtal träffats eller i syfte för dig att tillvarataga dina intressen gentemot tredje man. Personuppgifterna används även för att Ansvarsbesiktning ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.

För att Ansvarsbesiktning ska kunna möta lagstadgade krav, kan personuppgifterna behöva kompletteras eller uppdateras med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Det handlar exempelvis om uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn samt telefonnummer.

Ansvarsbesiktning är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till i syfte att administrera dina önskemål och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. De personuppgifter som Ansvarsbesiktning kan komma att behandla är namn,  e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, adress, IP-adress, telefonnummer, fastighets- eller lägenhetsbeteckning.

Uppgifterna kan även användas för identifikation, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du har lämnat ditt samtycke till detta genom ditt godkännande. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Ansvarsbesiktning överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om Ansvarsbesiktning t.ex. har en underleverantör eller samarbetspartner, i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig.

För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Ansvarsbesiktning avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Ansvarsbesiktning fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med gällande avtal och instruktioner.

Om hela eller delar av Ansvarsbesiktnings verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Ansvarsbesiktnings åtaganden gentemot dig.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande lagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande lagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Hemsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Ansvarsbesiktning vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Ansvarsbesiktning förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn, telefonnummer eller adress, vänligen lämna Ansvarsbesiktning korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@ansvarsbesiktningost.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Anser du att Ansvarsbesiktning har brustit i sina skyldigheter eller att Dina personuppgifter hanterats felaktigt, kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart vår hemsida. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Ansvarsbesiktning inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Ansvarsbesiktning förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på hemsidan.

Cookies

På Ansvarsbesiktnings hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Hemsidan.

Det finns två huvudtyper av cookies: a) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. b) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Ansvarsbesiktning använder cookies för att förbättra sin hemsida för besökaren t.ex. genom att anpassa den efter besökarens önskemål, val och intressen.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Ansvarsbesiktning så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker hemsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av hemsidan.

Genom att använda Ansvarsbesiktnings hemsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Ansvarsbesiktnings hemsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas.

 

 

Webbdesign Argonova