Diskotek och konserter

Socialstyrelsen har vid diskotek, konserter och andra musikarrangemang lagt ett ansvar på arrangören att vissa ljudnivåer inte får överskridas.

Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska verksamhetsutövaren fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat inkludera fortlöpande kontroller av ljudnivåerna (SOSFS 2005:7, Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer).

Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig och din verksamhet med dessa kontroller, utredningar och även de åtgärder som eventuellt krävs. Åtgärderna kan, förutom att sänka volymen, också innefatta förändringar av lokalen, se avsnittet rumsakustik ovan.

Vi använder uteslutande mätutrustning av hög kvalité från kända tillverkare såsom Brüel & Kjær och Sigicom.

Kontakta gärna oss för mer information!

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova