Skadeutredning

Ansvarsbesiktning AB har en opartisk roll vid utredningar gällande påtalade/påvisade skador i samband med vibrationsalstrande arbeten.

Ibland kan sprickor eller skador uppstå i fastigheter och byggnader. För att kunna bestämma huruvida det finns ett samband mellan sprickorna/skadorna och byggnadsarbetena görs en skadeutredning.

Efter att spricka/skada påträffats ska detta påtalas till byggherre, beställaren eller entreprenören, som i sin tur ger Ansvarsbesiktning en beställning om skadeutredning. Ansvarsbesiktning kontaktar då den/de som har anmält skadan för att få upplysning, samt för att boka en tid för besiktning. Vid besiktningen dokumenteras den påtalade skadan och information om händelseförloppet inhämtas. En utredning gör sedan för att bedöma orsakssamband mellan skadan och den aktivitet som man hänvisar till (t.ex. sprängning).

Vid utredningen görs sedan en bedömning av skadans art och riskanalysen gås också igenom. Sedan görs en analys av utförda mätningar avseende vibrationer, luftstötvåg och/eller buller i eller i närheten av den berörda byggnaden. Hänsyn tas till avstånd mellan byggnaden och den utförda aktiviteten. Det görs även en bedömning av markförhållanden, geologi och topografi, samt fastighetens grundläggning, byggnadsmaterial, byggnadssätt, ålder och fastighetens allmänna skick och standard.

Utredningen resulterar sedan i en rapport som sänds till beställaren.

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova