Citybanan i Stockholm

Citybanan är en ca 6 km lång järnvägstunnel som byggs under Stockholms centrala delar. Förbindelsen kommer att få dubbla spår samt en service- och räddningstunnel och är avsedd att separera Stockholms pendeltåg från övrig tågtrafik genom centrala Stockholm. I projektet ingår två nya underjordiska stationer, Stockholm City station (under T-centralen) och Stockholm Odenplan station, samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årstaberg. Officiell byggstart hölls 24 januari 2009 och Trafikverket räknar med trafikstart år 2017.

Fakta:

• 6 kilometer lång tunnel med dubbelspår för pendeltåg.
• Största djup blir 40 meter under jorden.
• 1,4 kilometer lång järnvägsbro över spårområdet i Årsta.
• 1,8 kilometer nya rulltrappor.
• 6 arbetstunnlar anläggs.
• 2500 personer kommer att arbeta med tunneln.

Omfattning:

•Riskanalyser (2004 – 2009)
•Ansvarsbesiktning AB har upprättat riskanalyserna avseende vibrationsalstrande verksamhet för delarna Tomteboda, Vasatunneln, Norrmalmstunneln, Södermalmstunneln, Stockholm Södra och Södra •Station till systemhandlingsskedet.
•Vi har därefter omarbetat och uppdaterat riskanalyserna för Södermalmstunneln. Stockholm Södra och Södra station till bygghandlingsskedet.

Tillfartstunnlarna, Bangården, Torsgatan och Söderström (2005 – 2009)

•Under 2005 fick vi i uppdrag att arbeta med Citybanans tillfartstunnlar.

Omfattning:

•Besiktning/Syneförrättning av samtliga byggnader/anläggningar inom ca 150 på var sida om tunnelns sträckning.
•Marksyner
•Vibrationsmätningar och utredningar
•Buller- och stomljudsmätning, Utredningar och analyser
•Sättningskontroller
•Luftstötvågsmätning
•Sprickviddsmätning
•Provtryckningar och okulärbesiktningar av rök- och ventilationskanaler
•Skadehantering/Skadeutredning
•3:e manshantering
•Datadämpningar

Huvudtunnlarna (2009 – 2014)

Ansvarsbesiktning AB i samarbete med Nitro Consult AB där Ansvarsbesiktning har huvudansvaret för arbetena inom delprojekt City. (Riddarholmen till Observatorielunden)

Omfattning:

•Besiktning/Syneförrättning av samtliga byggnader/anläggningar inom ca 150 på var sida om tunnelns sträckning.
•Marksyn
•Vibrationsmätningar och utredningar
•Buller- och stomljudsmätning, Utredningar och analyser
•Sättningskontroller
•Luftstötvågsmätning
•Sprickviddsmätning
•Provtryckningar och okulärbesiktningar av rök- och ventilationskanaler
•Skadehantering/Skadeutredning
•3: e manshantering
•Datadämpningar

Här finns mer information om projektet.

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova