Fastighetsbesiktning

Ansvarsbesiktning utför fastighetsbesiktning i samband med vibrationsalstrande verksamhet som sprängning, pålning schaktning och kompaktering (packning).

Vi åtar oss endast uppdrag som opartiska konsulter. Detta för att vid behov kunna utreda eventuell skada. Fastighetsbesiktning skall vara en trygghet för samtliga inblandade, dvs.

Byggherre               (markägaren där arbetet utförs)
Byggmästare          (den som utför/låter utföra byggandet)
Tredjeman              (kringboende, intilliggande fastighetsägare)På Ansvarsbesiktning har alla besiktningsmän minst motsvarande ingenjörsutbildning och bär alltid synlig legitimation.Fastighetsbesiktning är en syneförrättning i flera steg:

Förbesiktning

Alla byggnader, anläggningar, konstruktioner, konstbyggnader m.m. har i regel en del defekter sedan tidigare. Det är därför viktigt att fastställa och dokumentera dessa före arbetenas början. Besiktningsmannens uppgift är att dokumentera alla de små och stora sprickor och defekter som kan förekomma. All exteriör kompletteras med fotografering.

Mellanbesiktning

Vid längre pågående arbete eller då arbetet går in i en ny fas, till exempel med en annan entreprenör, genomförs en mellanbesiktning. Där noterar man eventuella förändringar/avvikelser med förbesiktningsprotokollet som underlag.

Efterbesiktning

När markarbetena sedan är klara, genomförs en efterbesiktning. Där noterar man eventuella förändringar/avvikelser med tidigare besiktningsprotokollet som underlag.


Vid frågor om besiktning vänligen mejla
jeanette.jernberg@ansvarsbesiktning.se

 

 

 
 

Webbdesign Argonova