Vipnet

VIPNET™ är ett miljöövervakningssystem för insamling, bearbetning och redovisning av diverse typer av information inom ett projekt. Till systemet kan man koppla olika typer av mätsystem som registrerar till exempel vibrationer, grundvatten, lutningar/sättningar, buller, luftstötvåg m.m. VIPNET™ har varit i drift sedan september 2000. All information i VIPNET™ är tillgänglig via Internet för alla med behörighet oavsett vart i världen man befinner sig. Vi har byggt ett system grundat på flexibilitet och säkerhet och valde därför Microsoft SQL-server och INTERNET som plattform för VIPNET™. Informationen kan lagras antingen manuellt eller per automatik. Överskridanden av gränsvärden eller satta larmnivåer skickas omedelbart till berörda direkt via SMS och/eller e-post samt visas överskådligt i webbgränssnittet.

Systemet har inga begränsningar vad det gäller samtidiga användare, mängd data eller registrerande mätprodukter oavsett tillverkare.

Informationen i VIPNET™ är åtkomligt för alla berörda som arbetar i projektet. Tack vare att hela systemet är Internet baserat är all information nå – och bearbetningsbar överallt bara man har tillgång till Internet.

Systemet är uppbyggt på ett sätt som gör det enkelt att administrera. T.ex. lägga upp nya konton och ändra rättigheter på användare. Man kan för varje användare välja vilket eller vilka projekt, delprojekt och moduler han eller hon ska ha tillgång till. Det finns även möjlighet att på datanivå styra vad användaren ska få se eller inte se, om en användare ska kunna läsa/ändra/ta bort eller makulera den data han/hon har tillgång till.

Administratören väljer per användare vilka rättigheter eller begränsningar som gäller för respektive användare.

All mätdata är identifierbar med instrumentnummer och kanal, mätpunktsinformation, datum och klockslag samt uppmätta värden. Denna information lagras automatiskt i VIPNET™ och kan inte ändras i efterhand. Byte av mätutrustning eller delar av, registreras i systemet med information om tidpunkt och instrumentidentifikation samt vem som utfört bytet.

Mätdata som konstateras som felaktig kan markeras som sådan samt med möjlighet att lagra information om registreringen. Dessa registreringar kan, om så önskas, plockas fram genom en speciell sökfunktion.

Anslutningen till VIPNET™ är skyddad av en brandvägg som förhindrar intrång och all information säkerhetskopieras en gång varannan timme.

Systemet tillhandahåller idag två olika sätt att larma då ett gränsvärde över eller underskrids. Larm skickas med SMS eller e-post alternativt en kombination av båda till berörda personer.

VIPNET™ är mycket flexibelt och kan anpassas för att ta emot data från vilket mätsystem som önskas.

Man kan söka värden mellan olika tidsperioder, t.ex. från datum till datum, klockslag till klockslag eller i olika kombinationer av dessa. Man kan filtrera bort värden över eller under önskade nivåer. Söka över eller underskridanden via en ”snabbfunktion”. Man kan skapa olika typer av diagram för att överskådligt få överblick över vald tidsperiod eller för jämförelse med andra mätpunkter. Man kan även göra mer avancerade analyser som t.ex. FFT analyser. Man kan även ta ner analyskurvorna som ascii eller binär filer för bearbetning i andra program.

VIPNET™ körs i Microsoft Windows 2008 och Postgress.

Alla typer av klienter oavsett operativsystem kan ansluta då all administration och bearbetning sker via Internetgränssnittet.

VIPNET™ är tillgängligt dygnet runt 365 dagar om året. Vid behov av systemstopp, meddelas detta minst 2 veckor i förväg.

 

 

"En stor fördel under sprängningsarbetet är att vi sekundsnabbt, när som helst på dygnet, direkt i vår dator kan få fram de uppmätta vibrationsvärdena från vilket sprängningstillfälle som helst. Likaså visas hur vibrationerna varierar inom varje enskild sprängning"
 - Tommy Forsgren, Skanska

 

 

 

 

Webbdesign Argonova