Imkanal

En imkanal är en ventilationskanal som har som funktion att suga ut luft från ett utrymme där man lagar mat. I imkanalen samlas det fett som kan börja brinna. Fettet i kanalen kan även göra att en brand i köket sprider sig in i kanalen och fortsätter vidare ut i byggnaden.

Ägare eller nyttjanderättshavare ska, enligt lagen om skydd mot olyckor (2 kap §2), vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det kan därför vara lämpligt att ta en sakkunnig till hjälp med kontroll och underhåll.

Vi på Ansvarsbesiktning är utbildade skorstenfejaringenjörer och -tekniker med lång erfarenhet. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna!

Du kan läsa mer om hur du förebygger bränder på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap´s hemsida.

 

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova