Riskanalys

Vid planering inför planerade projekt där markvibrationsalstrande arbete ingår i form av bergarbete för tunnlar, ledningar, vägarbeten och nybyggnation av hus upprättas en riskanalys för att minimera risken för skador på byggnader och anläggningar. Byggherren eller dennes representant ansvarar för att det görs en beställning av riskanalys innan byggnadsarbetet börjar. I riskanalysen framgår vilket riskområdet är, samt en riskbedömning där även riktvärden med tillåten vibrationsnivå för byggnader och anläggningar inkluderas. Riskanalysen innefattar även en inventering av känslig utrustning inom riskområdet.

Vid beställning av riskanalys skickar beställaren underlag med planritning eller liknande där arbetsplatsen för det vibrationsalstrande arbeten framgår. Efter genomgång av ritningar görs ett platsbesök där ett ungefärligt inventeringsområde med byggnader och anläggningar noteras för vidare arbete med att fastställa undergrund, grundläggning, stommaterial och fasadbeklädnad på byggnader och anläggningar. Utifrån dessa fakta fastställs riskområdet, riktvärden och gränsvärden.

Ansvarsbesiktning AB har ett högt miljö- och kvalitetsengagemang och följer ISO 14001, ISO9001 samt applicerbara standarder som SS 460 48 66 samt lagar och föreskrifter.

Bland våra referensuppdrag finns bl.a. Citybanan Stockholm, Nya Karolinska sjukhuset, Ormsaltartunneln Slussen, Norsborgs tunnelbanedepå, Trafikverket väg Södertörnsleden, Mörbytunneln / Kraftledning Mörby-Solna, Annedal Bromma, Hässelby Strand, Norra Djurgårdsstaden, Trafikplats Finninge, Kvarnholmen Nacka, Dalénum Lidingö, VA-ledningar inom Stockholm stad, med uppdragsgivare som Trafikverket Ban. Ramböll, Trafikkontoret, Trafikverket väg, Svenska Kraftnät,  Stockholm stad exploateringskontoret, Strängnäs Kommun, JM AB, Stockholm Vatten VAAB.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller vill ha hjälp med att upprätta en riskanalys.

 

 

 

 

 

 

Webbdesign Argonova