Bullerstörning

Många människor störs idag av buller från byggarbeten, bil- och tågtrafik, industrier och närliggande diskotek. Ansvarsbesiktning AB utför oberoende mätningar av buller från dessa verksamheter och gör jämförelser mot gällande riktvärden för att konstatera om de ligger inom tillåtna gränser. Vid ett konstaterande om överskridande kan vi också hjälpa till att genom förslag på tekniska lösningar sänka ljudnivån eller hjälpa till som diskussionspart vid förhandling, se tredjemanshantering. Beställare kan vara både byggherre, entreprenör eller berörd tredje man, ofta boende eller andra verksamma i området. Mätningarna kan utföras som oövervakade långtidsmätningar, från några dagar upp till flera år, eller som övervakade korttidsmätningar.

Riktvärden för några av ovanstående verksamheter:

  • NFS 2004:15, Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13 
  • Riktvärden för buller från bil- och tågtrafik, motorsportbanor, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

För mer information, kontakta gärna oss!

 

Bullermätning

 
 

Webbdesign Argonova