Ljudmätning & bullermätning

Bullerstörning

Många människor störs idag av buller från byggarbeten, bil- och tågtrafik, industrier och närliggande diskotek. Ansvarsbesiktning AB utför oberoende mätningar av buller från dessa verksamheter och gör jämförelser mot gällande riktvärden för att konstatera om de ligger inom tillåtna gränser. Vid ett konstaterande om överskridande kan vi också hjälpa till att genom förslag på tekniska lösningar sänka ljudnivån eller hjälpa till som diskussionspart vid förhandling, se tredjemanshantering. Beställare kan vara både byggherre, entreprenör eller berörd tredje man, ofta boende eller andra verksamma i området. Bullermätningarna kan utföras som oövervakade långtidsmätningar, från några dagar upp till flera år, eller som övervakade korttidsmätningar.

Riktvärden för några av ovanstående verksamheter:

  • NFS 2004:15, Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
  • SOSFS  2005:6, Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus
  • Riktvärden för buller från bil- och tågtrafik, motorsportbanor, läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.
Byggnadsakustik

Boverket har satt upp riktlinjer för olika typer av byggnaders användningsändamål som i Svensk Standard reglerar vad som skall uppfyllas. Bland annat specificeras vilka krav som ställs på olika byggnadsdelars förmåga att dämpa ljud mellan olika delar av en byggnad.

För att förebygga eller komma till rätta med ljudproblem i byggnader, mellan exempelvis olika lägenheter, från tvättstugor, fläktar med mera behövs ofta kunskap om byggnadens konstruktion. Vi kan hjälpa till med förslag på lösning och genom mätning av ljudisolering (luftburet ljud och stegljud) konstatera vad som behövs för att komma tillrätta med problemen.

Vi utför mätning och bedömning enligt bland annat Svensk Standard:

  • SS 25268:2004, Ljudklassning av utrymmen – Bostäder
  • SS 25268:2007, Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell
Rumsakustik

För att kunna arbeta utan att i för hög grad störas av sina kollegor i öppna kontorslandskap ställs höga krav på rummets akustiska egenskaper. För att ge ett tillfredställande resultat är ett steg i rätt riktning att låta en akustiker se över vilka åtgärder som behövs i ett så tidigt skede i projekteringen som möjligt. Andra platser där rätt rumsakustiska åtgärder är av stor vikt är i restauranger, där man oftast vill kunna höra vad ens lunch- eller middagssällskap försöker säga och då inte störas av vad som händer vid bordet intill eller i köket.

Skolklassrum, konferensrum och aulor är också känsliga för lokala ljudstörningar och här är kraven dessutom ännu högre – man skall utan svårigheter kunna höra vad talare i andra änden av rummet säger.

Diskotek och konserter

Socialstyrelsen har vid diskotek, konserter och andra musikarrangemang lagt ett ansvar på arrangören att vissa ljudnivåer inte får överskridas. Kontroll av dessa ljudnivåer kan göras genom ljudmätning. Åtgärder, förutom att sänka volymen, kan också innefatta förändringar av lokalen, se avsnittet rumsakustik ovan.

  • SOSFS 2005:7, Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer

Vi använder uteslutande mätutrustning av hög kvalité från kända tillverkare såsom Brüel & Kjær och Sigicom.

Behöver du hjälp med något av ovanstående – eller något annat ljudrelaterat – hör gärna av dig!

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova