Sättningskontroll

Vid markarbeten i känsliga områden kan vibrationer eller grundvattensänkningar förorsaka skador på byggnader och anläggningar genom s.k marksättningar, dvs. rörelser i marken. I sådana områden utför vi sättningskontroller för att kontrollera eventuella rörelser i byggnader och eller i anläggningar som en kontroll åt beställaren, så att denne kan styra sitt arbete på ett sådant sätt att skador på omkringliggande byggnader undviks.

En sättningskontroll är en höjdbestämning av en mätpunkt, (som sitter på en byggnad, mark eller liknande). Där vi använder oss av ett precisionsinstrument med en noggrannhet på ± 0.1 mm.

Vid en sättningskontroll (avvägning) utgår man från en fast punkt som kallas för FIX- punkt som referens, som har en viss höjd och som inte antas sätta sig. En FIX- punkt sitter normalt på ett fast underlag som t. ex berg eller husgrund som är grundlagt på berg. När vi utgår från en fast referenspunkt kan vi konstatera huruvida mätobjekten i fråga rör sig i förhållande till den fasta FIX – punkten genom att mäta bestämda punkter på mätobjektet.

Beroende på konstruktionens beskaffenhet och/eller beställarens önskemål så gör man återkommande kontrollmätningar med olika intervaller för att kunna se eventuella förändringar. En av anledningarna till mätningen är att kontrollera huruvida hävstångsinverkan föreligger, dvs. att konstruktionen höjer sig i ena änden och sjunker i den andra.

Om du har frågor om marksättningar eller sättningskontroller så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!

 

Sättningskontroll tunnelbanan

 

 

 
 

Webbdesign Argonova